STEEL & DIE
LINEUP OF SPECIAL STEEL FOR MOULD & DIE
Hot Work Tool Steel
SKD61
SKD61 40-55 HRC
เหล็กกล้าเครื่องมือขึ้นรูปร้อนสำหรับใช้ทั่วไปสามารถประยุกต์ใช้ในขอบเขตที่กว้างขวาง

SKD61 Round Bar
SKD61 Round bar 40-55 HRC
เหล็กกล้าเครื่องมือขึ้นรูปร้อนสำหรับใช้ทั่วไปสามารถประยุกต์ใช้ในขอบเขตที่กว้างขวาง